• Agresif
 • Aptal
 • Arsız
 • Aşık
 • Bezgin
 • Bilgin
 • Cesaretli
 • Çılgın
 • Endişeli
 • Geveze
 • Kagılı
 • Kederli
 • Kimsesiz
 • Korkulu
 • Küstah
 • Kızgın
 • Melek Gibi
 • Mesgul
 • Mutlu
 • Neseli
 • Niteliksiz
 • Olgun
 • Sarhoş
 • Sarsıntılı
 • Savurgan
 • Sert
 • Sinsi
 • Soğuk
 • Stresli
 • Suratsız
 • Sıcak
 • Tembel
 • Uyuşuk
 • Yaramaz
 • İsrarcı
 • Zararsız
 • Öylesine
 • Şaşkın
 • Şeytani
 • Şüpheli
  1. #1
   ömermemati - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

   Kayıtlı Üye
   Durum
   Çevrimdışı
   Ruh Hali
   ----
   Nerden
   İstanbul
   Üyelik tarihi
   02.11.2013
   Mesajlar
   96
   Takımı

   Standart 30 Ağustos Hicaz Demiryolu Açılışı...!

   [B][I][B][I][B][I]Evet Arkadaşlar Bugün 30 Ağustos...!
   1-) 1071 - Malazgirt Zaferi İle Alparslan'ın Komutasındaki Türkler Anadolu'ya Girmeye Başladı.
   2-) 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı : Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi, Türk Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı.

   Zaferlerimiz Dışında Başka Bir Meseleyi Ele Almak İstedim...!

   30 Ağustosun Başka Bir Özelliğde Cennet Mekan Sultan 2.Abdülhamid Han Tarafından Açılan Hicaz Demiryoludur...!
   Yıllardan 1908...
   Şunuda Ek Düşelim , 1914 Yılında Dünyada Demiryolu Ağı En Çok Olan Ülke Sıralamasında Osmanlı Türkiyesi 5.Sırada Yer Alıyor İdi...
   2015 Sayımı İle Cumhuriyet Türkiyesi İse 21.Sırada Yer Almaktadır... (Ki Normaldir Heralde Toprağımız Az Artık)
   Şimdide Sayın Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci Hocamızın 2 Makalesinden İstifade Edeceğiz...! (Makaleler 2008 Yılına Aittir)

   1-) SULTAN ABDÜLHAMİD'İN YÂDİGÂRI: HİCAZ DEMİRYOLU
   Hi*caz De*mir*yo*lu hat*tı 1908 yı*lın*da açıl*dık*tan son*ra, Hay*fa ile Şam ara*sın*da her gün, Şam ile Me*di*ne ara*sın*da haf*ta*da üç gün kar*şı*lık*lı yol*cu ve ti*ca*rî eş*ya ka*tar*la*rı ça*lış*ma*ya baş*la*dı. Hac mev*si*mi bo*yun*ca, Sa*fer ayı so*nu*na ka*dar Şam-Me*di*ne ara*sın*da yi*ne kar*şı*lık*lı üç se*fer ya*pı*lır*dı. Yal*nız hac za*ma*nı*na mah*sus ol*mak üze*re gi*diş ge*liş için tek bi*let kâ*fiy*di. Böy*le*ce ön*ce*den de*ve sır*tın*da 40 gün*de alı*nan Şam-Me*di*ne ara*sı, 72 saa*te in*di. Ha*re*ket sa*at*le*ri na*maz vak*ti*ne gö*re ayar*la*nı*yor*du. Ay*rı*ca her se*fer*de bir va*gon mes*cid ola*rak hiz*met ve*ri*yor; bir de mü*ez*zin va*zi*fe ya*pı*yor*du. Di*nî gün*ler*de ve Mev*lid kan*di*lin*de Me*di*ne’ye ucuz se*fer*ler tan*zim edi*li*yor*du. Ai*le*le*rin ra*hat se*ya*hat ya*pa*bil*me*si için va*gon*lar*da hu*su*sî tan*zim*ler ya*pıl*dı.
   TRAVERS BAŞINA BİR ALTIN

   Hat bi*tin*ce, be*de*vî*ler, hat*tı ko*ru*mak*la va*zi*fe*len*di*ri*lip maa*şa bağ*lan*dı. De*mir yo*lu ve*si*le*siy*le çok sa*yı*da tek*nik ele*man ye*tiş*ti*ril*di. Os*man*lı Dev*le*ti ve ha*li*fe çok bü*yük bir pres*tij ka*zan*dı. Müs*lü*man*la*rın ken*di*ne gü*ve*ni ta*ze*len*di. Hind Müs*lü*man*la*rı, hat*tın Bağ*dat üze*rin*den Hin*dis*tan’a ka*dar uza*tıl*ma*sı*nı is*te*yip; bu*nun için üzer*le*ri*ne dü*şe*ni yap*ma*ya ha*zır ol*duk*la*rı*nı be*yan et*ti*ler. II. Meş*ru*ti*yet ilan edi*lin*ce ilk iş ola*rak Ha*mi*di*ye Hi*caz De*mir*yo*lu adı, Hi*caz De*mir*yo*lu’na çev*ril*di. De*mir*yo*lu İda*re*si, Har*bi*ye Ne*zâ*re*ti’ne bağ*lan*dı. Sür*re Ala*yı de*mir yo*lu ile gön*de*ril*me*ye baş*la*dı. Eş*ya sev*ki*ya*tı se*be*biy*le hat*tın geç*ti*ği yer*ler ik*ti*sa*dî ola*rak can*lan*dı. Bu ara*da ba*zı tâ*li hat*lar ya*pı*la*rak hat*tın uzun*lu*ğu 1900 ki*lo*met*re*ye çık*tı. An*cak Mek*ke ve Ye*men’e ka*dar uza*tıl*ma*sı, bir yan*dan da Bağ*dat’a bağ*lan*ma*sı işi akim kal*dı. Harb rüz*gar*la*rı*nın es*ti*ği bu sı*ra*lar*da, İn*gi*liz ve Fran*sız*lar hat*tın in*şa*sın*dan fev*ka*la*de ra*hat*sız*dı.

   Ci*han Har*bi’nde Hi*caz De*mir*yo*lu as*ker sev*ki*ya*tı için kul*la*nıl*dı. Su*ri*ye cep*he*si*nin çö*kü*şü üze*ri*ne, İn*gi*liz*ler, hat*tı bom*ba*la*ya*rak sa*bo*te et*ti. Hat*ta meş*hur ca*sus Law*ren*ce (Arap*la*rın ta*bi*riy*le El-Au*rans) be*de*vî eş*kı*ya*sı*na ray ve tra*vers ba*şı*na bir al*tın ve*re*rek, hat*tın Ma*an’dan Me*di*ne’ye ka*dar olan kıs*mı*nı kul*la*nı*la*maz hâ*le ge*tir*di. De*mir yo*lu sa*ye*sin*de Me*di*ne, İs*tan*bul’la ir*ti*ba*tı*nı de*vam et*tir*di ve 1919 yı*lı*na ka*dar da*yan*dı. Hi*caz hat*tı*nın İs*tan*bul’a son se*fe*ri, Me*di*ne’nin düş*me*si üze*ri*ne Mu*kad*des Emâ*net*ler’in ta*şın*ma*sı için ce*re*yan et*ti. 1918 mü*ta*re*ke*si ile hat*tın ço*ğu kon*tro*lü*müz*den çık*tı.

   GEÇMİŞİN HAZİN HATIRASI

   Hi*caz De*mir*yo*lu hat*tı bu*gün Su*ri*ye ve Ür*dün’de hâ*lâ kul*la*nıl*mak*ta*dır. Suu*di Ara*bis*tan hü*kü*me*ti de hat*tı ye*ni*den can*lan*dır*ma*ya ça*lış*mak*ta*dır. Hat*tın 452 ki*lo*met*re*si Ür*dün sı*nır*la*rı içe*ri*sin*de yer al*mak*ta*dır. Ür*dün’ün Mef*rak, Zer*kâ, Am*man, Ci*ze, Kat*ra*ni*ye ve Ma*an is*tas*yon*la*rın*dan ge*çen tren*ler yük ve yol*cu ta*şı*yor. Os*man*lı dev*rin*den kal*ma is*tas*yon*lar*dan baş*ka, bir*kaç şi*men*di*fer ve va*gon Am*man-Zer*kâ ara*sın*da ban*li*yö tre*ni ola*rak elan kul*la*nıl*mak*ta*dır. Va*gon*la*rın iç du*var*la*rın*da Ku*düs, Şam ve Hi*caz’da*ki di*nî, ta*ri*hî ve tu*ris*tik me*kân*la*rın re*sim*le*ri ası*lı*dır. Va*go*nun dı*şın*da*ki sa*han*lık*ta Os*man*lı*ca şu ya*zı gö*rü*lü*yor: Hâ*ric*de vu*kuf mem*nu’dur (Dı*şa*rı*da dur*mak ya*sak*tır).

   İLK SEFER

   Hi*caz De*mir*yo*lu*nun ilk se*fe*ri 27 Ağus*tos Per*şem*be gü*nü, İs*tan*bul’dan ge*len mi*sa*fir*ler*le be*ra*ber, Şam şeh*rin*den Me*di*ne-i Mü*nev*ve*re is*ti*ka*me*ti*ne ha*re*ket et*ti. Tren*de, dev*let adam*la*rın*dan mü*te*şek*kil ka*la*ba*lık bir he*yet*ten baş*ka, yer*li ve ya*ban*cı pek çok ga*ze*te*ci bu*lu*nu*yor*du. Özel tre*nin bir bü*yük sa*lon-va*go*nu, bir lo*kan*ta*sı, bir mes*cid va*go*nu ve üç de yol*cu va*go*nu var*dı. Tre*nin sü*ra*ti 40-60 km ara*sın*day*dı. Bu sü*rat o za*man için mü*kem*mel sa*yı*la*bi*lir*di. Tren yal*nız*ca iki şey için du*ru*yor*du: İk*mal ve na*maz... Çöl kum*la*rı üze*rin*de ce*ma*at*le na*maz kı*lı*nır*ken, ik*mal için de*ve*ler*le su ge*ti*ri*li*yor*du. Tren, 30 Ağus*tos Pa*zar gü*nü öğ*le*den son*ra sa*at iki su*la*rın*da Me*di*ne-i Mü*nev*ve*re’ye var*dı.

   2-) Hicaz Demiryolu 100 Yaşında

   Osman*lı Dev*le*ti, de*mir yo*lu*nun ehem*mi*ye*ti*ni da*ha ilk baş*lar*da an*la*dı. Tel*graf, tram*vay gi*bi bü*tün ke*şif*le*rin he*men be*nim*sen*di*ği gi*bi, ül*ke bir yan*dan da tren ağ*la*rıy*la örül*me*ye baş*lan*dı. Sul*tan II. Ab*dül*ha*mid, İs*tan*bul’u Hi*caz’a bağ*la*yan bir de*mir yo*lu hat*tı*nın ya*pıl*ma*sı*nı is*ti*yor*du. Bu hu*sus*ta dev*let ri*câ*lin*den çe*şit*li gö*rüş*ler is*te*di.

   HAC*CA GİT*MEK KO*LAY*LA*ŞA*CAK

   Bu hat*tın ya*pıl*ma*sı ile Ye*men’e ka*dar Os*man*lı top*rak*la*rı*nın em*ni*ye*ti sağ*la*na*cak*tı. As*ker sev*ki*ya*tı ko*lay*la*şa*cak*tı. Ni*te*kim Ru*me*li’de*ki de*mir yol*la*rı çe*şit*li mu*ha*re*be*ler*de çok işe ya*ra*mış*tı. Böy*le*ce Mı*sır’ı iş*gal eden İn*gi*liz*le*rin si*ya*se*ti*ne kar*şı da ted*bir alın*ma*sı*na im*kân hâ*sıl ola*cak*tı. De*mir yo*lu*nun geç*ti*ği ma*hal*ler ik*ti*sa*dî ba*kım*dan kal*kı*na*cak*tı. En mü*hi*mi hac*ca gi*den*le*rin işi ko*lay*la*şa*cak*tı. O za*ma*na ha*cı*lar ker*van*lar*la ve bin*bir zah*met*le İs*tan*bul’dan Me*di*ne’ye 2 ay*da ula*şa*bi*li*yor*du. Üs*te*lik yol*da be*de*vî eş*kı*ya*sı*nın te*ca*vü*zü*ne uğ*ra*mak iş*ten bi*le de*ğil*di. İs*lâm bir*li*ği*ni ve ha*li*fe*lik nü*fu*zu*nu vur*gu*la*ma*yı ge*rek*li gö*ren pa*di*şah, zor ve mas*raf*lı da ol*sa, böy*le bir hat*tın ya*pıl*ma*sı*na ka*rar ver*di. “Ce*nâb-ı Hak*kın avn ü inâ*ye*ti ve Re*sûl-i Ek*rem aley*his*se*lâm efen*di*miz haz*ret*le*ri*nin im*dâd-ı ru*hâ*ni*ye*ti*ne müs*te*ni*den hatt-ı mez*kû*run in*şâ*sı içün” emir ver*di. Bu ka*rar İs*lâm âle*min*de coş*kuy*la kar*şı*lan*dı. Av*ru*pa*lı*lar ise ger*çek*leş*me*si im*kân*sız bir pro*je ola*rak gör*dü*ler.
   PA*RA NE*RE*DEN BU*LU*NA*CAK?

   İyi de, dev*le*tin bu en zor za*ma*nın*da, ge*rek*li pa*ra ne*re*den bu*lu*na*cak*tı? De*mir yo*lu*nun ma*li*yet ye*kû*nu 4 mil*yon li*ra ola*rak tah*min edi*li*yor*du. Bu ise Os*man*lı büt*çe*si*nin ne*re*dey*se % 20’si idi. 93 Har*bi mağ*lu*bi*ye*ti*nin ya*ra*la*rı da*ha sa*rıl*ma*mış*tı. Rus*ya’ya harb taz*mi*na*tı öde*ni*yor*du. Büt*çe açık ve*ri*yor, me*mur ma*aş*la*rı za*ma*nın*da ve*ri*le*mi*yor*du. Bir yan*dan da Al*man*la*ra iha*le edi*len Bağ*dad De*mir*yo*lu in*şa*sı de*vam edi*yor*du. Bu se*bep*ler*le ül*ke ça*pın*da bir ba*ğış kam*pan*ya*sı açıl*dı. Baş*ta pa*di*şah ol*mak üze*re ha*ne*dan, dev*let ri*ca*li, zen*gin*ler, hat*ta halk kam*pan*ya*ya yük*lü ba*ğış yap*ma*ya baş*la*dı. An*cak bun*la*rın hat*tın in*şa*sı*na yet*me*ye*ce*ği aşi*kâr*dı.

   İş*te tam bu sı*ra*da İs*lâm dün*ya*sı im*da*da ye*tiş*ti. Os*man*lı ül*ke*si dı*şın*da*ki Müs*lü*man*lar, kon*so*los*luk*lar va*sı*ta*sıy*la ba*ğış yağ*dı*rı*yor*lar*dı. Av*ru*pa*lı*la*rın iş*gal edip sö*mür*ge hâ*li*ne ge*tir*di*ği Fas’tan, Mı*sır’dan, Hin*dis*tan ve Ca*va’ya, Gü*ney Af*ri*ka’dan, Ka*zan’a ka*dar bü*tün İs*lâm âle*mi bu ha*yır*lı işe kat*kı*da bu*lun*mak*ta ya*rış*tı*lar. Mı*sır Hı*di*vi, İran Şa*hı, Hay*da*ra*bad Ni*za*mı kül*li*yet*li ba*ğış*ta bu*lun*du. Böy*le*ce İs*lâm bir*li*ği ve ha*li*fe*ye bağ*lı*lık hu*su*sun*da em*sal*siz bir man*za*ra hâ*sıl ol*du. Os*man*lı ül*ke*sin*de ya*şa*yan gay*ri*müs*lim*ler de bu ba*ğış*lar*da Müs*lü*man*lar*dan ge*ri kal*ma*dı*lar. Av*ru*pa’dan bi*le ba*ğış*lar gel*di. Ba*ğış ya*pan*la*ra ve*ril*mek üze*re Hi*caz De*mir*yo*lu Ma*dal*ya*sı çı*ka*rıl*dı.

   TAH*MİN EDİ*LEN*DEN UCU*ZA ÇIKTI

   Hat*tın in*şa*sı için pa*di*şah baş*kan*lı*ğın*da bir ko*mis*yon ku*rul*du. Av*ru*pa ve Ame*ri*ka’dan mal*ze*me it*hal edil*di. Bin*ler*ce as*ker ve yer*li iş*çi in*şa*at*ta ça*lış*tı. Umu*mi*yet*le Os*man*lı mü*hen*dis ve tek*nis*yen*le*rin*den is*ti*fa*de edil*di. İs*tan*bul’u Şam yo*luy*la Me*di*ne, Mek*ke ve Ye*men’e bağ*la*ya*cak Hi*caz De*mir*yo*lu hat*tı*nın in*şa*sı*na 1900 yı*lın*da Şam’dan baş*lan*dı. 4 se*ne son*ra hat 460 ki*lo*met*re*yi bu*la*rak Ür*dün’ün Ma*an şeh*ri*ne ulaş*tı. Hat Hay*fa’ya uğ*ra*ya*rak Ak*de*niz’e bağ*lan*dı. Bin*ler*ce köp*rü, men*fez, gö*let, tü*nel, fab*ri*ka ve ima*lat*ha*ne, is*ke*le, am*bar, dö*küm*ha*ne, bo*ru*ha*ne, iş*çi ya*tak*ha*ne*si, has*ta*ha*ne, su de*po*su, ay*rı*ca her şe*hir*de is*tas*yon bi*na*la*rı ya*pıl*dı.

   Ni*ha*yet hat 1908 yı*lın*da Me*di*ne-i Mü*nev*ve*re*ye var*dı ve me*ra*sim*le açıl*dı. 1464 ki*lo*met*re*yi bu*lan hat, 3 mil*yon li*ra*ya mal ol*du. Bu mik*tar, Av*ru*pa şir*ket*le*ri*nin Os*man*lı ül*ke*sin*de yap*tı*ğı di*ğer tren hat*la*rın*dan da*ha dü*şük*tü. Tah*min edi*len meb*lağ*dan da aşa*ğı idi. Çün*kü sa*de*ce mal*ze*me*ye pa*ra öden*miş; iş*çi ve tek*nis*yen üc*ret*le*rin*den önem*li ta*sar*ruf edil*miş*ti...

   İsim: 03.12.2008hicaz.jpg
Görüntüleme: 58
Büyüklük: 81.9 KB (Kilobyte)

   BÜYÜK İNCELİK Me*di*ne is*tas*yo*nu ya*pı*lır*ken, Haz*ret*-i Pey*gam*ber’in ru*ha*ni*ye*ti*nin ra*hat*sız ol*ma*ma*sı i*çin, iş*çi*le*rin taş kı*rar*ken kul*lan*dık*la*rı çe*kiç*le*re ke*çe sar*ma*sı em*ro*lun*muş*tu. Ay*nı za*man*da t*ren*ler Me*di*ne is*tas*yo*nu*na yak*laş*tık*la*rı za*man gü*rül*tü çık*ma*ma*sı i*çin te*ker*lek*le*ri*ne ke*çe sa*rı*lır*dı.

   İsim: 26.11.2008vagon.jpg
Görüntüleme: 55
Büyüklük: 141.5 KB (Kilobyte)

   TE*VA*ZUYA BAKIN! Ür*dün’de Os*man*lı*lar*dan kal*ma t*ren ray*la*rı. Ü*ze*rin*de şöy*le ya*zı*yor: Hâzâ min hayrâ*ti emî*ri’l-*mü’minîn Sul*tan Ab*dül*hamîd Hân Gâzî az*ze*hu ve na*sa*ra*hu (Bu, mü*min*le*rin e*mi*ri Gâ*zi Sul*tan Ab*dül*hamîd Ha*nın hay*ra*tın*dan*dır. Al*lah o*nu a*ziz ve o*na yar*dım ey*le*sin). Ha*li*fe, ken*di is*mi*nin ha*cı*la*rın bin*di*ği t*re*nin a*yak*la*rı al*tın*da kal*ma*sı*nı ar*zu e*de*rek, em*sal*siz bir te*va*zu nu*mu*ne*si gös*ter*miş*tir.


   İsim: 26.11.2008oku.jpg
Görüntüleme: 57
Büyüklük: 16.4 KB (Kilobyte)

   Hicaz Demiryolu hatırasına çıkarılan posta pulu

   İsim: abdulhamid_ulu.jpg
Görüntüleme: 56
Büyüklük: 26.4 KB (Kilobyte)

   Cennet Mekan Sultan 2.Abdülhamid Han...

   Hicaz Demiryolu Fotoraf Albümü İçin ; Sadece kayıtlı üyeler linkleri görebilir. Ücretsiz üye olmak için buraya tıklayınız.
   Witness Bunu beğendi.
   Konu ömermemati tarafından (30.08.2016 Saat 11:39 ) değiştirilmiştir. Sebep: Yazım Yanlış Çıkıyor

  Konu Bilgileri

  Users Browsing this Thread

  Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Giriş